Priser

I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorarberegning:

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet – og i det vesentligste – være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Det ytes fri rettshjelp i svært mange av de saksområder vi håndterer. For de saker der det ikke ytes fri rettshjelp gjelder følgende priser/satser:

Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1 500 til kr. 2 900 + mva avhengig av sakens art og kompleksitet. Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfelle å kunne gå såvel under ovennevnte minstepris som over ovennevnte maksimalpris pr. time.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.